ด่วน เบทาโกรร้อยเอ็ด รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

เบทาโกร รับสมัครงานหลายตำแหน่งประจำฟาร์มสุกรพันธุ์  อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  ตำแหน่งที่เปิดรับ คุณสมบัติ รายละเอียดดังนี้ เบทาโกร ร้อยเอ็ด รับสมัครงาน 1.สัตวบาล 6 อัตรา คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับ ป.ตรี (สัตวศาสตร์) 2. ช่างเทคนิค 1 อัตรา คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับ ปวส. (สาขาช่างไฟฟ้า,เครื่องกล,ช่างยนต์,หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องได้แก่ ช่างซ่อมบำรุง ช่างซ่อมระบบสาธารณูปโภค ,ช่างติดตั้ง, ช่างควบคุมเครื่องจักรผลิต ) 3. พนักงานธุรการ 2 อัตรา คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับ ปวส. (สาขาบัญชี,บริหาร,บุคคล และสาขาที่เกี่ยวข้อง) 4. พนักงานผลิตฟาร์ม 30 อัตรา คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับ ปวส. (สัตวศาสตร์) 5. พนักงานปฏิบัติฟาร์ม 30 อัตรา เอกสารประกอบการสมัคร รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว …