อาหารปลา

อาหารปลานิล แปลงเพศที่ใช้ เป็นอาหารเม็ดชนิดลอยน้ำ มีโปรตีนสูง เหมาะสมกับความต้องการของปลาแต่ละขนาด ปัจจัยที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับการให้อาหารปลา ได้แก่ ...

การเลี้ยงปลากินพืช จะต้องมีการเตรียมหาสถานที่และเตรียมบ่อและน้ำ ดังที่กล่าไว้ในข้างต้นจากนั้น ต้องคัดเลือกพันธุ์ปลาที่จะทำการ ปลากินพืช ...

อาหารปลา รู้หรือไม่ว่าต้นทุนการผลิตปลาประมาณ 80 % เป็นค่าอาหาร ...