หญ้ารูซี่ Brachiaria ruziziensis พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี

หญ้ารูซี่ Brachiaria ruziziensis เป็นหญ้าเขตร้อนประเภทค้างปี มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งตั้งกึ่งเลื้อย สูง 60-100 ซม. ลำต้นกลม แข็งเรียวเล็ก ไม่มีขน มีรากซึ่งแตกแขนงบริเวณโคนต้น ใบสีเขียวอ่อนนุ่ม มีขนละเอียดคลุมทั้งด้านหน้าและด้านหลังใบ ใบยาว 13-15 ซม. กว้าง .8-2.5 ซม. เจริญเติบโตได้ดีในที่ดอนที่มีฝนตกมากกว่า 1000 มิลลิเมตร และดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ แต่ก็สามารถขึ้นได้ในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ โดยเฉพาะ ดินร่วนปนทราย หรือดินเหนียวที่มีการระบายน้ำดี ทนแล้งได้พอสมควร ไม่ทนต่อสภาพ ชื้นแฉะ และทนต่อการเหยียบย้ำของสัตว์ มีคุณค่าทางอาหารสูง สัตว์ชอบกิน ลักษณะเด่นของหญ้ารูซี่คือ สามารถผลิตเมล็ดได้มาก และเมล็ด มีความงอกสูงทำให้สะดวกในการขยายพันธุ์ [wpsm_toplist] การปลูกหญ้ารูซี่ การดูแล การใช้ประโยชน์ ช่วงเวลาการปลูก ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ถ้าปลูกล่าช้าหลังเดือนกรกฎาคม หญ้าจะชะงักการเจริญเติบโต ระบบรากไม่แข็งแรง และต้นอ่อนบางส่วนตาย ทำให้ไม่สามารถ พัฒนาไปเป็นแปลงหญ้าในปีต่อไปได้ ส่วนภาคใต้ปลูกได้ประมาณเดือน มิถุนายน- สิงหาคม การเตรียมดิน …