Latest Posts

การผสมพันธุ์โคเนื้อ ให้ได้ลูกโค เพื่อนำมาขุน มีหลักวิธีการอย่างไรบ้าง ควรคัดเลือกพ่อแม่โคที่มีลักษณะอย่างไร รวมทั้งการดูแลทั้งเรื่องการคลอด การดูแลลูกโค ...

อาหารโคเนื้อ หรือโคขุนในปัจจุบันมีหลากหลาย ทั้งอาหารสำเร็จรูป หัวอาหาร ที่มีบริษัทผลิตอาหารสัตว์มาขายหลายยี่ห้อ อาหารหยาบเช่น หญ้าสด หญ้าแห้ง ...

การจัดการโคขุน ก่อนนำโคมาขุน เรามาทราบแหล่งที่มาของโคที่จะนำมาขุนก่อนว่า สามารถหาจากที่ไหนได้บ้าง และควรเลือกโคลักษณะอย่างไร แหล่งที่มาของโคที่จะนำมาขุน ...

บทความแนะนำ

คอกโคเนื้อ การเตรียมคอกสำหรับโคขุนหลังจากที่เราได้ทราบเกี่ยวกับพันธุ์โค อายุ ลักษณะที่สำคัญในการคัดเลือกโคที่จะนำมาขุน ขั้นตอนการจัดเตรียมคอกควรมีลักษณะดังนี้ ...

บทความแนะนำ

การเลี้ยงโคเนื้อ ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงและผลิตโคเนื้อมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นการเลี้ยงโคในอดีตของบ้านเรายังต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยง ...

อาหารนกกระทา โดยปกติจะเหมือนกับที่ใช้ในอาหารไก่ แต่ขนาดของเม็ดอาหารจะต้องละเอียดกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2 สัปดาห์แรก ...

โรคนกกระทา คล้ายคลึงกับในไก่ แต่นกกระทามีความต้านทานโรคมากกว่าโรคที่เกิดกับไก่ เท่าที่พบได้แก่ โรคนิวคาสเซิล ฝีดาษ หวัด บิด มาเร็กซ์ เป็นต้น ...

โรงเรือนนกกระทา ต้องมีอากาศเย็นสบาย สภาพภายในโรงเรือนไม่ทึบและไม่สว่างเกินไป ลักษณะของโรงเรือนจะสร้างเป็นหน้าจั่ว ชั้นเดียวหรือ สองชั้นก็ได้ ...

การเลี้ยงนกกระทา เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร หรือผู้ที่สนใจ เพราะเนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาด เลี้ยงง่าย ไข่นกกระทา ...