Latest Posts

การจัดการโคขุน

การจัดการโคขุน

การจัดการโคขุน ก่อนนำโคมาขุน เรามาทราบแหล่งที่มาของโคที่จะนำมาขุนก่อนว่า สามารถหาจากที่ไหนได้บ้าง และควรเลือกโคลักษณะอย่างไร แหล่งที่มาของโคที่จะนำมาขุน ลูกโคนมเพศผู้ ...

คอกโคเนื้อ การเตรียมคอกสำหรับโคขุน

บทความแนะนำ
คอกโคเนื้อ การเตรียมคอกสำหรับโคขุน

คอกโคเนื้อ การเตรียมคอกสำหรับโคขุนหลังจากที่เราได้ทราบเกี่ยวกับพันธุ์โค อายุ ลักษณะที่สำคัญในการคัดเลือกโคที่จะนำมาขุน ขั้นตอนการจัดเตรียมคอกควรมีลักษณะดังนี้ ลักษณะของ คอกโคเนื้อ ที่ดี ...

การเลี้ยงโคเนื้อ

บทความแนะนำ
การเลี้ยงโคเนื้อ

การเลี้ยงโคเนื้อ ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงและผลิตโคเนื้อมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นการเลี้ยงโคในอดีตของบ้านเรายังต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยง พันธุกรรม  การจัดการฟาร์มให้มีมาตรฐาน ...

อาหารนกกระทา

อาหารนกกระทา

อาหารนกกระทา โดยปกติจะเหมือนกับที่ใช้ในอาหารไก่ แต่ขนาดของเม็ดอาหารจะต้องละเอียดกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2 สัปดาห์แรก หลังจากนั้นก็ให้อาหารเม็ดบี้แตกสำหรับไก่ลูกไก่กระทงได้ ...

โรคนกกระทา ที่สำคัญมีอะไรบ้าง

โรคนกกระทา ที่สำคัญมีอะไรบ้าง

โรคนกกระทา คล้ายคลึงกับในไก่ แต่นกกระทามีความต้านทานโรคมากกว่าโรคที่เกิดกับไก่ เท่าที่พบได้แก่ โรคนิวคาสเซิล ฝีดาษ หวัด บิด มาเร็กซ์ เป็นต้น ซึ่งต้องอาศัยหลักการและวิธีการระวังรักษา ...

โรงเรือนนกกระทา และอุปกรณ์ในการเลี้ยง

โรงเรือนนกกระทา และอุปกรณ์ในการเลี้ยง

โรงเรือนนกกระทา ต้องมีอากาศเย็นสบาย สภาพภายในโรงเรือนไม่ทึบและไม่สว่างเกินไป ลักษณะของโรงเรือนจะสร้างเป็นหน้าจั่ว ชั้นเดียวหรือ สองชั้นก็ได้ แต่โรงเรือนหน้าจั่วสองชั้นจะดีกว่า ...

การเลี้ยงนกกระทา

การเลี้ยงนกกระทา

การเลี้ยงนกกระทา เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร หรือผู้ที่สนใจ เพราะเนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาด เลี้ยงง่าย ไข่นกกระทา สามารถนำไปทำอาหารหรือขนมได้หลากหลายเมนู ...