Search results for: โคพันธุ์ตาก

อาหารโคเนื้อ

อาหารโคเนื้อ

อาหารโคเนื้อ หรือโคขุนในปัจจุบันมีหลากหลาย ทั้งอาหารสำเร็จรูป หัวอาหาร ที่มีบริษัทผลิตอาหารสัตว์มาขายหลายยี่ห้อ อาหารหยาบเช่น หญ้าสด หญ้าแห้ง หรือผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการขุนโคได้ ...