Search results for: โคขุน

การจัดการโคขุน

การจัดการโคขุน

การจัดการโคขุน ก่อนนำโคมาขุน เรามาทราบแหล่งที่มาของโคที่จะนำมาขุนก่อนว่า สามารถหาจากที่ไหนได้บ้าง และควรเลือกโคลักษณะอย่างไร แหล่งที่มาของโคที่จะนำมาขุน ลูกโคนมเพศผู้ ...

คอกโคเนื้อ การเตรียมคอกสำหรับโคขุน

บทความแนะนำ
คอกโคเนื้อ การเตรียมคอกสำหรับโคขุน

คอกโคเนื้อ การเตรียมคอกสำหรับโคขุนหลังจากที่เราได้ทราบเกี่ยวกับพันธุ์โค อายุ ลักษณะที่สำคัญในการคัดเลือกโคที่จะนำมาขุน ขั้นตอนการจัดเตรียมคอกควรมีลักษณะดังนี้ ลักษณะของ คอกโคเนื้อ ที่ดี ...

การผสมพันธุ์โคเนื้อ

การผสมพันธุ์โคเนื้อ

การผสมพันธุ์โคเนื้อ ให้ได้ลูกโค เพื่อนำมาขุน มีหลักวิธีการอย่างไรบ้าง ควรคัดเลือกพ่อแม่โคที่มีลักษณะอย่างไร รวมทั้งการดูแลทั้งเรื่องการคลอด การดูแลลูกโค การผสมพันธุ์โคเนื้อ ...

อาหารโคเนื้อ

อาหารโคเนื้อ

อาหารโคเนื้อ หรือโคขุนในปัจจุบันมีหลากหลาย ทั้งอาหารสำเร็จรูป หัวอาหาร ที่มีบริษัทผลิตอาหารสัตว์มาขายหลายยี่ห้อ อาหารหยาบเช่น หญ้าสด หญ้าแห้ง หรือผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการขุนโคได้ ...

การเลี้ยงโคเนื้อ

บทความแนะนำ
การเลี้ยงโคเนื้อ

การเลี้ยงโคเนื้อ ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงและผลิตโคเนื้อมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นการเลี้ยงโคในอดีตของบ้านเรายังต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยง พันธุกรรม  การจัดการฟาร์มให้มีมาตรฐาน ...