แหนแดง

่แหนแดง เป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็ก พบได้ทั่วไปในบริเวณน้ำนิ่ง ใบมีลักษณะที่เล็กเรียงซ้อนกันอยู่ ประกอบด้วยกัน 2 ส่วน คือ ส่วนบน และส่วนล่าง โดยใบย่อยส่วนบน จะมีโพรงใบ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของไซยาโนแบคทีเรีย มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ ให้แหนแดงใช้ในการเจริญเติบโต แหนแดงจะสามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็วหากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และให้ผลผลิตแหนแดงสดมากถึง 3 ตัน/ไร่ ภายในระยะเวลาประมาณ 30 วัน และยังสามารถตรึงไนโตรเจนได้ถึง 5-10 กก./ไร่ การย่อยสลายของแหนแดง จะค่อยๆ ปลดปล่อยไนโตรเจนออกมา ด้วยเหตุนี้เอง กรมวิชาการเกษตรจึงได้มีการทำการวิจัย การนำแหนแดงมาผลืตเป็นปุ๋ยชีวภาพ แทนการใช้ปุ๋ยเคมี ในการปลูกข้าว

แหนแดง ทำไมเป็นสีเขียว

โดยปกติ แหนแดงจะถ้าอยู่ในประเทศที่มีอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศา จะเป็นสีแดง ส่วนในประเทศไทย หากแหนแดงเป็นสีแดง แสดงว่า แหนแดงที่เกิดอยู่บริเวณนั้นขาดธาตุฟอสฟอรัส

การใช้ประโยชน์จากแหนแดง

เนื่องจากแหนแดง มีองค์ประกอบของไนโตรเจนสูง จึงเหมาะที่จะทำเป็นปุ๋ยพืชสด ใช้ในนาข้าว เพื่อลดการใช้ปุ๋ยยูเรีย โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกพืชผัก หรือทำนาระบบอินทรีย์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาแหล่งในโตรเจนจากธรรมชาติ