หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นหญ้าเนเปียร์ลูกผสมสายพันธุ์หนึ่งซึ่งเกิดจาก การคัดเลือกและส่งเสริมโดยสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ลักษณะทั่วไปเป็นหญ้าอายุหลายปี
ทรงต้นเป็นกอตั้งตรงสูง 2-4 เมตร แตกกอดีมีระบบรากแข็งแรง ชอบดินที่มีการระบายน้ำได้ดีมีความอุดมสมบูรณ์สูง ไม่ทนน้ำท่วมขัง ไม่ทนต่อการเหยียบยย่ำของสัตว์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นหญ้าที่เติบโตเร็ว สูงเต็มที่ประมาณ 4 เมตร ปรับตัวและเจริญเติบโตได้ดีในดินหลายสภาพ ชอบแสงแดดจ้า เหมาะสำหรับปลูกในประเทศไทย
ตอบสนองต่อปุ๋ยได้ดีไม่มีโรคและแมลงรบกวน สามารถปลูกหญ้าสำหรับตัดให้สัตว์กิน หรือนำมาทำหญ้าหมักเป็นอาหารหยาบคุณภาพดีของโคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ หมู ไก่งวง และปลากินพืช สามารถนำมาเลี้ยงสัตว์ในรูปหญ้าตัดสด หญ้าหมัก และ อาหารผสมครบส่วน (TMR) เหมาะสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่มีพื้นที่ปลูกหญ้าจำกัด มีระบบรากแข็งแรง แผ่กระจาย ดูดซึมน้ำดี ตอบสนองต่อการให้น้ำและปุ๋ยได้ดีมาก ลำต้นตั้งตรง แตกกอดีเจริญเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตสูง โปรตีนสูง มีโภชนะที่สามารถย่อยได้สูง มีความน่ากินสูง สัตว์ชอบกิน ไม่มีระยะพักตัว ให้ผลผลิตได้ทั้งปีมีระยะออกดอกสั้น ขอบใบไม่คม ใบและลำต้นมีขนน้อยไม่คัน มีปริมาณน้ำตาลสูง สามารถนำมาผลิตเป็นหญ้าหมักคุณภาพดีได้

หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1

การปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1

หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 สามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย เจริญเติบโตได้ดีในดินหลายประเภท ดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินร่วนปนเหนียว ชอบดินที่มีการระบายน้ำดีและมีความอุดมสมบูรณ์ ทนแล้ง แต่ไม่ทนน้ำท่วมขัง ต้องการปริมาณนน้ำฝนประมาณ 1,000–1,200 มิลลิเมตรต่อปี การเตรียมดิน ทำการไถดะ (ใช้รถไถติดผาน 3 หรือ 4 จาน) ไถแปร (ใช้รถติดไถผาน 7 จาน) ไถพรวน (ใช้รถไถติดจอบหมุนตีนเป็ด)ไถในทิศทางสานกัน (ทิศตะวันออกไปตก แล้วไถสานทิศเหนือไปทิศใต้) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอกหรือ ปุ๋ยหมัก 2-4 ตันต่อไร่

การปลูกดำเนินการได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

1) แบบปักทท่อนพันธุ์ เลือกทท่อนพันธุ์จากแปลงที่เจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงมีขนาดลำต้นสม่ำเสมอ อายุประมาณ 3 เดือน อัตราการปลูก 400-600 กิโลกรัม/ไร่
ควรปลูกเป็นแถว ระยะระหว่างแถว x หลุม 120 x 80 เซนติเมตร หรือ 100 x 100 เซนติเมตร ตัดทท่อนพันธุ์เฉียงเป็นทท่อนๆ (1 ทท่อนมี2 ข้อ) ปักเอียงทำมุมกับพื้นดิน
30 องศา โดย 1 หลุม ปักทท่อนพันธุ์2 ทท่อน ในลักษณะไขว้กัน

2) แบบวางทท่อนพันธุ์ในร่อง ชักร่องเป็นแถวแบบปลูกอ้อย ระยะระหว่างร่อง 120 เซนติเมตร วางท ท่อนพันธุ์ต ต่อกันในร่อง โดยให้ส่วนปลายยอดของท ท่อนหนึ่งซ้อนเหลื่อมกับส่วนโคนของอีกทท่อน ประมาณ 20 เซนติเมตร ใช้มีดสับทท่อนพันธุ์ให้สั้นลงเพื่อให้ทท่อนพันธุ์แนบดินที่สุด พร้อมเกลี่ยดินกลบทท่อนพันธุ์

3) แบบปลูกด้วยเครื่องปลูก เหมาะสำหรับการปลูกในพื้นที่ขนาดใหญ่ โดยใช้เครื่องปลูกอ้อยติดท้ายรถแทรกเตอร์ในการปลูก 1 ชั่วโมง สามารถปลูกได้ประมาณ
4 ไร่ ในพื้นที่ 1 ไร่ ใช้ท่อนพันธุ์600 กิโลกรัม

การใส่ปุ๋ยหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1

ใส่ปุ๋ยเคมีรองพื้นสูตร 15-15-15 อัตรา 50-100 กิโลกรัม/ไร่ (ขึ้นอยู่กับคุณภาพของดิน) ขณะเตรียมดิน และหลังการตัดหญ้าไปใช้ประโยชน์แต่ละครั้งอาจใช้ไถสิ่ว
(Ripper) ไถแหวกลงระหว่างแถว แล้วใส ่ปุ๋ยมูลสัตว์รอบๆ กอ ประมาณ 0.5–1 กิโลกรัม/กอ ร่วมกับปุ๋ยยูเรียที่กอหญ้าปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะ/กอ หรืออัตรา 10–20 กิโลกรัม/ไร่และควรใส่ปุ๋ยบำรุงตอทันทีหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อดินมีความชื้นเหมาะสม

การกำจัดวัชพืช

กำจัดวัชพืชหลังปลูกครั้งแรกที่อายุ 2-4 สัปดาห์และทุกครั้งหลังการเก็บเกี่ยว โดยใช้แรงงานคน (ใช้จอบถากวัชพืช) ใช้รถไถนาเดินตาม ติดไถแหวกร่อง หรือใช้รถไถติดจอบหมุนกำจัดวัชพืชระหว่างแถว ตามด้วยการใช้จอบถากระหว่างต้น

การใช้ประโยชน์

หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เมื่ออายุ60-75 วันหลังปลูก ให้ดำเนินการตัดใช้ประโยชน์ครั้งแรก และการตัดครั้งต่อไป ตัดทุกๆ 60 วัน (ปีละ 5-6 ครั้ง) ในแปลงขนาดเล็ก การเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยใช้มีด หรือใช้เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ ควรตัดให้ชิดดินมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนในแปลงขนาดใหญ่อาจใช้เครื่องตัดสับพืชอาหารสัตว์ แบบ Double chop ในการตัดเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อลดระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวและลดการใช้แรงงานคนในการตัดหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ให้ผลผลิตสูงประมาณ 80 ตันต่อไร่ต่อปี(น้ำหนักสด) ภายใต้การจัดการแบบประณีต เช่น มีระบบการให้น้ำหลังการตัดได้ทันทีพื้นที่เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใส่ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมีได้ตามความต้องการของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เก็บเกี่ยวได้ชิดดินและตอไม่ช้ำ เป็นต้น แต่ถ้าภายใต้ การจัดการแบบปกติทั่วไป เช่น ปลูกในพื้นที่ไม่มีระบบชลประทาน ใช้น้ำฝน ดินไม่อุดมสมบูรณ์และการเก็บเกี่ยวไม่ถูกต้อง เป็นต้น จะให้ผลผลิตประมาณ 35-40 ตันต่อไร่ต่อปี(น้ำหนักสด) หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 สามารถเก็บเกี่ยวได้ทั้งปี(6 ครั้งต่อปี)
ให้ผลผลิตต่อเนื่องประมาณ 8-9 ปี หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หากเก็บเกี่ยวที่อายุ 45 วัน มีวัตถุแห้ง (DM) 15% มีโปรตีน (CP) 10-12% หากเก็บเกี่ยวที่อายุ 60 วัน มีวัตถุแห้ง (DM) 18% มีโปรตีน (CP) 8-10% การตัดหญ้าที่อายุน้อยกว่า 60 วัน จะมีวัตถุแห้งหรือนน้ำหนักแห้งน้อย มีน้ำอยู่มาก ไม่เหมาะกับการนำมาทำหญ้าหมัก จากผลผลิตหญ้าเนเปียร์ ปากช่อง 1 ภายใต้การจัดการแบบประณีต การปลูกในพื้นที่ 1 ไร่ สามารถใช้ประโยชน์ นำมาเลี้ยงโครีดนมได้5-6 ตัว

การให้น้ำ

ปริมาณน้ำที่หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ต้องการในแต่ละช่วงเวลาของพืช ตั้งแต่ในระยะตั้งตัว (อายุ 1-20 วัน) ต้องการน้ำประมาณ 4 มิลลิเมตร/ต้น/วัน เป็นช่วงที่มีความสำคัญมากที่สุดในการปลูก เนื่องจากต้องการใช้น้ำในการงอกของท่อนพันธุ์ระยะเติบโตทางต้นและใบ (อายุ 21-60 วัน) ต้องการน้ำ4.5 มิลลิเมตร/ต้น/วัน หรือมีปริมาณน้ำที่ต้องการในแต่ละครั้งของการเก็บเกี่ยวประมาณ 360 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/60 วัน การให้น้ำอาจให้สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ขึ้นกับความชื้นของดิน และสภาวะอากาศ ในแต ่ละฤดูกาล รูปแบบการให้น้ำมีหลายรูปแบบ เช่น เทปน้ำหยด เทปน้ำพุ่ง สปริงเกอร์ หรือปล่อยหลากเข้าแปลง แต่ที่นิยมคือ การใช้แบบสปริงเกอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งสะดวกไม่กีดขวางในการเก็บเกี่ยว และสามารถกระจายน้ำได้ทั่วทั้งแปลง

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *