หญ้ารูซี่ Brachiaria ruziziensis เป็นหญ้าเขตร้อนประเภทค้างปี มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งตั้งกึ่งเลื้อย สูง 60-100 ซม. ลำต้นกลม แข็งเรียวเล็ก ไม่มีขน มีรากซึ่งแตกแขนงบริเวณโคนต้น ใบสีเขียวอ่อนนุ่ม มีขนละเอียดคลุมทั้งด้านหน้าและด้านหลังใบ ใบยาว 13-15 ซม. กว้าง .8-2.5 ซม. เจริญเติบโตได้ดีในที่ดอนที่มีฝนตกมากกว่า 1000 มิลลิเมตร และดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ แต่ก็สามารถขึ้นได้ในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ โดยเฉพาะ ดินร่วนปนทราย หรือดินเหนียวที่มีการระบายน้ำดี ทนแล้งได้พอสมควร ไม่ทนต่อสภาพ ชื้นแฉะ และทนต่อการเหยียบย้ำของสัตว์ มีคุณค่าทางอาหารสูง สัตว์ชอบกิน ลักษณะเด่นของหญ้ารูซี่คือ สามารถผลิตเมล็ดได้มาก และเมล็ด มีความงอกสูงทำให้สะดวกในการขยายพันธุ์

[wpsm_toplist]

การปลูกหญ้ารูซี่ การดูแล การใช้ประโยชน์

ช่วงเวลาการปลูก

ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ถ้าปลูกล่าช้าหลังเดือนกรกฎาคม หญ้าจะชะงักการเจริญเติบโต ระบบรากไม่แข็งแรง และต้นอ่อนบางส่วนตาย ทำให้ไม่สามารถ พัฒนาไปเป็นแปลงหญ้าในปีต่อไปได้ ส่วนภาคใต้ปลูกได้ประมาณเดือน มิถุนายน- สิงหาคม

การเตรียมดิน

เริ่มเตรียมดินเมื่อฝนตกครั้งแรก ในชวงต้นฤดูฝน ประมาณเดือนเมษายน ขณะที่ดินมีความชื้นเหมาะสมหรือหน้าดินมีความชิ้นลึกประมาณ 30 ซม. โดยไถบุกเบิกเพื่อกลับหน้าดินและกำจัดวัชพืชที่ปกคลุม ดินอยู่ ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 3-4 สัปดาห์ หลังจากนั้นไถพรวนอีก 1-2 ครั้ง เพื่อทำลายวัชพีชที่ ขึ้นมาใหม่ และปรับสภาพแปลงให้ราบเรียบ พร้อมทั้งทำให้ดินมีความละเอียดมากขึ้น กรณีการปรัปรุงแปลงหญ้ารูซี่เก่า ควรไถพรวนทุก 3 ปี ในช่วงต้นฤดูฝน โดยไม่ต้องหว่านเมล็ดใหม่

เมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่

หญ้ารูซี่ 1 กก.กรัม มีเมล็กประมาณ 225000 เมล็ด ใน 1 ไร่ แนะนำให้ใช้เมล็ก 2 กิโลกรัมจะมีเมล็ด 450000 เมล็ด ถ้าเมล็ดมีความงอก 70% ก็จะได้เมล็ดหญ้าที่งอก 315000 ต้น

การปลูกหญ้ารูซี่

สามารถปลูกได้ด้วยเมล็ด หรือหน่อพันธุ์ แต่นิยมปลูกด้วยเมล็ด เนื่องจากสะดวก เพราะสามารถหว่านหรือปลูกเป็นแถว ระยะห่างระหว่างแถว 50 เซนติเมตร ในอัตรา 2 กิโลกรัม ต่อไร่  การปลูกเป็นแถวจะสะดวกในการกำจัดวัชพืชมากกว่าการหว่าน สำหรับการปลูกหน่อพันธุ์ ใช้ระยะปลูก 50*50 เซนติเมตร

การใส่ปุ๋ย

ควรใส่ปุ่ยรองพื้นสูตร 15-15-15 ในอัตรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ และอาจใส่ปุ๋ยคอกร่วมดวยเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน หลังจากนั้นต้องใส่ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 หลังตัด
ทุกครั้งในอัตรา 10-20 กก./ไร่ ขณะดินที่มีความชื้นเหมาะสม ในปีต่อไปควรใส่ปุ๋ยเช่นเดียวกับปีแรก โดยใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในช่วงต้นฤดูฝน

การใช้ประโยชน์

เริ่มตัดใช้ประโยชน์ครั้งแรกเมื่ออายุ 60-70 วัน หลังปลูกและตัดครั้งต่อไปทุก 30-45 วัน ในช่วงฤดูฝนหญ้าเจริญเติบโตได้เร็วอาจตัดใช้ประโยชน์ได้เร็วก่อน 30 วัน ผลผลิตและคุณภาพและคุณภาพของหญ้ารูซี่จะสูงในช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม-ตุลาคม) และผลผลิตจะลดลงมากในช่วงฤดูแล้ง (พฤศตจิกายน-เมษายน) ผลผลิตในแต่ละภาคจะแตกต่างกันไป โดยเฉลี่ย หญ้ารูซี่จะให้น้ำหนักแห้ง 2-2.5 ต้นต่อไร่ มีโปรตีน 7-10% มีการย่อยได้ค่อนข้างสูง ถึง 55-70% ทำให้สามารถนำมาใช้เลี้ยงสัตว์ได้หลายรูปแบบ เช่น ตัดสด ปล่อยสัตว์แทะเล็ม ทำหญ้าแห้งและทำหญ้าหมัก

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *