โคเนื้อ

การเลี้ยง โคเนื้อ ในปัจจุบัน เกษตรกรต้องให้อาหารข้น เพื่อโคจะได้รับโปรตีนและพลังงานที่สูงขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากธัญพืชเป็นหลัก แต่มีข้อเสียคือมีแนวโน้มราคาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตเป็นอย่างมาก

โรคโคเนื้อ ที่สำคัญมีอะไรบ้าง วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ 8 โรคโคเนื้อ ที่สำคัญ หลักการป้องกันเบื้องต้น อาการ รวมทั้งวิธีการรักษา โรคโคเนื้อ ...

การผสมพันธุ์โคเนื้อ ให้ได้ลูกโค เพื่อนำมาขุน มีหลักวิธีการอย่างไรบ้าง ควรคัดเลือกพ่อแม่โคที่มีลักษณะอย่างไร รวมทั้งการดูแลทั้งเรื่องการคลอด การดูแลลูกโค ...

อาหารโคเนื้อ หรือโคขุนในปัจจุบันมีหลากหลาย ทั้งอาหารสำเร็จรูป หัวอาหาร ที่มีบริษัทผลิตอาหารสัตว์มาขายหลายยี่ห้อ อาหารหยาบเช่น หญ้าสด หญ้าแห้ง ...

การจัดการโคขุน ก่อนนำโคมาขุน เรามาทราบแหล่งที่มาของโคที่จะนำมาขุนก่อนว่า สามารถหาจากที่ไหนได้บ้าง และควรเลือกโคลักษณะอย่างไร แหล่งที่มาของโคที่จะนำมาขุน ...

บทความแนะนำ

คอกโคเนื้อ การเตรียมคอกสำหรับโคขุนหลังจากที่เราได้ทราบเกี่ยวกับพันธุ์โค อายุ ลักษณะที่สำคัญในการคัดเลือกโคที่จะนำมาขุน ขั้นตอนการจัดเตรียมคอกควรมีลักษณะดังนี้ ...

บทความแนะนำ

การเลี้ยงโคเนื้อ ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงและผลิตโคเนื้อมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นการเลี้ยงโคในอดีตของบ้านเรายังต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยง ...

โคเนื้อ

การผสมอาหารข้นใช้เอง น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนได้ โดยการเลือกซื้อวัตถุดิบใหม่ที่ราคาถูก นอกจากนี้ การใช้ผลพลอยได้จากการปลูกพืชเศรษฐกิจและโรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสม