ปลา

การเลี้ยงปลานิลในกระชัง สำหรับสถานที่ที่เหมาะสมในการเลี้ยง ได้แก่แม่น้ำ เขื่อน ฝาย ซึ่งมีน้ำตลอดปี น้ำลึกมากกว่า 5 เมตร อากาศถ่ายเทสะดวก ...

อาหารปลานิล แปลงเพศที่ใช้ เป็นอาหารเม็ดชนิดลอยน้ำ มีโปรตีนสูง เหมาะสมกับความต้องการของปลาแต่ละขนาด ปัจจัยที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับการให้อาหารปลา ได้แก่ ...

การเตรียมลูกปลานิล การเตรียมลูกปลานิล ควรพิจารณาถึงคุณภาพของลูกปลา โดยหาซื้อจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ เลี้ยงแล้วปลาโตดี ขนาดสม่ำเสมอ ไม่แตกไซส์ ...

การเลี้ยงปลานิล ในอดีต มักอนุบาลในบ่อเดียวกันกับบ่อเพาะพันธุ์ หลังจากอนุบาลจนลูกปลาโตได้ขนาดตามต้องการแล้วจึงย้ายไปเลี้ยงในบ่อเลี้ยงต่อไป ...

การเลี้ยงปลาในกระชัง กระชังที่เลี้ยงปลามีรูปร่างหลายแบบ ที่สำคัญ คือ จะต้องมีช่องตาให้น้ำไหลถ่ายเทได้สะดวก และสามารถกักขังปลาที่จะเลี้ยงไว้ได้ด้วย ...

การเลี้ยงปลากินพืช จะต้องมีการเตรียมหาสถานที่และเตรียมบ่อและน้ำ ดังที่กล่าไว้ในข้างต้นจากนั้น ต้องคัดเลือกพันธุ์ปลาที่จะทำการ ปลากินพืช ...

การเลี้ยงปลาดุก ในบ่อคอนกรีต ระบบน้ำหมุนเวียน การเลี้ยงในระบบนี้ได้ผลดีมากกับปลาดุกด้านและบิ๊กอุย ส่วนปลาดุกอุยนั้นได้ผลปานกลาง สำหรับปลาดุกยักษ์ ...

อาหารปลา รู้หรือไม่ว่าต้นทุนการผลิตปลาประมาณ 80 % เป็นค่าอาหาร ...

การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เกษตรกรนิยมเลี้ยง เนื่องจากปลาแต่ละชนิดสามารถเลี้ยงร่วมกันได้ หรือแม้แต่เลี้ยงร่วมกับสัตว์ชนิดอื่น ...

วิธีปล่อยลูกปลา ลงบ่อเลี้ยง วิธีปล่อยลูกปลา ...

คุณภาพน้ำเลี้ยงปลา ที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะหากคุณภาพน้ำไม่ดี หรือไม่มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก็จะส่งผลต่อการเลี้ยง การเจริญเติบโต ...

การเตรียมบ่อเลี้ยงปลา เช่น การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน จำเป็นต้องมีการเตรียมบ่อที่ดี มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหาก้นบ่อเน่า ส่งผลให้คุณภาพน้ำในบ่อเลวลง ...