คุณภาพน้ำเลี้ยงปลา ที่เหมาะสม

คุณภาพน้ำเลี้ยงปลา ที่เหมาะสม
คุณภาพน้ำเลี้ยงปลา ที่เหมาะสม

ทีพีไอ ไบโอ ไฮโดรโพนิกส์ สารปรับสภาพน้ำ / TPI Bio Hydroponics บรรจุกระปุก ขนาด 1 ลิตร

คุณภาพน้ำเลี้ยงปลา ที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะหากคุณภาพน้ำไม่ดี หรือไม่มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก็จะส่งผลต่อการเลี้ยง การเจริญเติบโต และอัตราการรอดของปลาได้

คุณภาพน้ำเลี้ยงปลา ที่เหมาะสม

 1. อุณหภูมิ 25 32 องศาเซลเซียส
 2. ความเป็นกรด – ด่าง (pH)5 -9
 3. ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำไม่น้อยกว่า 3 มิลลิกรัม/ลิตร (ppm)
 4. ความขุ่นใสของน้ำ 30 -50 เซนติเมตร
 5. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้อยกว่า 60 มิลลิกรัม/ลิตร
 6. ก๊าซแอมโมเนีย น้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร
 7. ก๊าซไข่เน่า (ไฮโดรเจนซัลไฟด์) น้อยกว่า 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร
 8. ความเป็นด่างและความกระด้าง 100 -300 (ppm) มิลลิกรัม/ลิตร

คุณภาพน้ำที่ไม่เหมาะสมมีผลต่อปลาคือ

 1. ความเป็นกรด – ด่าง (ค่า pH)
 • 4   ปลาจะตาย ,ไม่สืบพันธุ์
 • 5 – 6.5  ปลาไม่สืบพันธุ์
 • ค่า pH 6.5   เติบโตช้า
 • 6.5 – 9  ปลาเติบโตได้ดี
 •  4 9- 11  ปลาเติบโตช้า ,ไม่สืบพันธุ์
 • 11 ขึ้นไป   ปลาจะตาย
 1. ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ
 • น้อยกว่า 1 มิลลิกรัม/ลิตร อาจถึงตายถ้าเกิดเป็นเวลานานหลายๆชั่วโมง
 • 1-5 มิลลิกรัม/ลิตร ปลามีชีวิตอยู่ได้ แต่ถ้าเกิดอย่างต่อเนื่องปลาจะเจริญเติบโตช้า และไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ดี
 • มากกว่า 5 มิลลิกรัม/ลิตร   เหมาะสำหรับการเจริญเติบโต และขยายพันธุ์แต่ไม่เกินจุดอิ่มตัว
 1. ก๊าซแอมโมเนีย
 • ถ้าความเข้มข้นเกิน 2 มิลลิกรัม/ลิตร ปลาจะเบื่ออาหารและเคลื่อนไหวช้าลง
 • ความเข้มข้นเกิน5 มิลลิกรัม/ลิตร ปลาบางชนิดจะตาย
 1. ก๊าซไข่เน่า
 • ถ้าเกิน 1 ppm      ปลาจะมึนงงและตาย
 1. ความขุ่น
 • น้ำที่ขุ่นมากจะทำให้ปลาโตช้าและหายใจลำบาก

วิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ

 1. เปลี่ยนถ่ายน้ำ โดยเติมน้ำที่มีคุณภาพดีเข้าบ่อ
 2. ตีน้ำหรือพ่นน้ำเป็นฝอย หรือใช้เครื่องให้อากาศ เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ
 3. ใส่ปูนขาว เพื่อลดความเป็นกรดของความขุ่น และก๊าซไข่เน่า ในขนาด 50 ก.ก./ไร่
 4. ใส่เกลือแกงขนาด 200 – 250 ก.ก./ไร่ ทุก 1 -2 สัปดาห์ เพื่อลดก๊าซแอมโมเนียและก๊าซไข่เน่า
 5. ใส่ปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์ 200 -250 ก.ก./ไร่ หรือปุ๋ยเคมีไม่เกิน 3 -5 ก.ก. /ไร่/เดือน เพื่อลดความขุ่นและเพิ่มอาหารธรรมชาติในบ่อ

การขนส่งลูกปลา

เลือกซื้อลูกปลาจากแหล่งพันธุ์ปลาที่เชื่อถือได้ และไม่ไกลจากบ่อปลามากนัก ลูกปลาที่นำมาปล่อย ควรจะเป็นปลานิ้ว เพื่อลดอัตราการสูญเสียของลูกปลา และให้ลูกปลาบอบช้ำน้อยที่สุดควรปฏิบัติดังนี้

 1. งดอาหารลูกปลาก่อนการขนส่งประมาณ 4 -6 ชั่วโมง
 2. ใส่เกลือแกงอัตราส่วน 100 กรัม/น้ำ 100 ลิตร เพื่อช่วยลดความเครียดของลูกปลา
 3. ควรขนส่งลูกปลาในช่วงที่อากาศเย็นสบาย เช่น ตอนเย็น กลางคืน หรือใช้รถปรับอากาศ ควรจัดการกับพาหนะที่ขนส่งลูกปลา ให้มีความร้อนต่อลูกปลาน้อยที่สุด เช่นการใช้แกลบ ขี้เลื่อย หรือ กระสอบป่าน รดน้ำให้ชุ่ม ปูพื้นรถก่อน และคลุมถุงปลาด้วยกระสอบเปียกหรือ ผักตบมากองทับบนถุงปลา
 4. ระยะเวลาในการขนส่งไม่ควรเกิน 8 -10 ชั่วโมง และควรหยุดพักเพื่อนำน้ำรดถุงบรรจุลูกปลาทุกๆ 2 ชั่วโมง