การเตรียมบ่อเลี้ยงปลา

การเตรียมบ่อเลี้ยงปลา เช่น การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน จำเป็นต้องมีการเตรียมบ่อที่ดี มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหาก้นบ่อเน่า ส่งผลให้คุณภาพน้ำในบ่อเลวลง และทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพปลาในที่สุด บ่อปลาดุกที่เลี้ยงมานานหลายๆปี โดยไม่มีการดูแลบ่อที่ดี จะพบปัญหารปลาเป็นโรคบ่อยๆ ยากต่อการแก้ไข การเตรียมบ่อใหม่ และบ่อเก่าที่เคยเลี้ยงปลามาก่อน มีขั้นตอนการเตรียมแตกต่างกันเล็กน้อยดังนี้

วิธี การเตรียมบ่อเลี้ยงปลา

บ่อปลาดุกใหม่

 1. บ่อใหม่มักมีปัญหาเรื่องดินเป็นกรด ให้โรคปูนขาว 30 -50 /บ่อ 800 ตร.ม. หรือ 60 -100 ก.ก./ไร่ ควรจะคลุกปูนให้ผสมกับหน้าดินลึกประมาณ 5 ซ.ม. ให้ทั่วพื้นบ่อและขอบบ่อ
 2. ใส่ปุ๋ยคอก ประมาณ 200 ก.ก. /ไร่ โรยให้ทั่วบ่อ
 3. สูบน้ำเข้าบ่อจนได้ระดับน้ำ 30 -40 ซ.ม. ทิ้งไว้ 3 -5 วัน จนน้ำเป็นสีเขียว ถ้าภายใน 3 -5 วัน น้ำไม่เป็นสีเขียวให้เติมปุ๋ยสูตร 1 5- 15 -15 ในอัตรา 5 -10 ก.ก. /ไร่ โดยละลายน้ำสาดให้ทั่วบ่อ
 4. ก่อนปล่อยปลาควรทำการตรวจวัด pH ของน้ำในบ่อซึ่งค่า pH ที่พอเหมาะควรอยู่ระหว่าง 7.0 -8.5 ถ้า pH ต่ำกว่า 7 ควรนำปูนขาวละลายน้ำสาดให้ทั่วบ่อ เพื่อปรับ pH ให้อยู่ช่วง 7.0 – 8.5
 5. ระวังอย่าให้เกิดแมลง หรือศัตรูปลา หากเกิดมีขึ้นให้ใช้กากชา 10 -15 ก.ก./ไร่ สาดให้ทั่วบ่อ ทิ้งไว้ 2 -3 วัน เพื่อให้กากชาสลายตัวหมดก่อนที่จะปล่อยลูกปลา

บ่อปลาดุกเก่า

 1. ทำความสะอาดบ่อโดยการลอกเลนออกให้มากที่สุด และปรับแต่งคันบ่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
 2. ใส่ปูนขาวให้ทั่วบ่อ เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรค และปรับสภาพความเป็นกรด – ด่างของดินในอัตราส่วน 50 – 120 ก.ก. /ไร่
 3. ตากบ่อให้แห้งประมาณ 10 -15 วัน
 4. นำปุ๋ยคอกใส่ถุงแขวนไว้ตามมุมบ่อประมาณ 60 -100 ก.ก./ไร่ เพื่อเป็นการเตรียมอาหารธรรมชาติให้ลูกปลา
 5. เติมน้ำ 30 -40 ซ.ม. ทิ้งไว้ 3 -5 วัน จนน้ำเป็นสีเขียว แล้วจึงปล่อยปลา
 6. ก่อนปล่อยลูกปลา
 • ควรตรวจดูค่า pH ถ้า pH ไม่ถึง 7.0 -8.5 ควรนำปูนขาวละลายน้ำสาดให้ทั่วบ่อเพื่อปรับ pH ให้อยู่ในช่วง 7.0 -8.5
 • ตรวจดูในบ่ออีกครั้งว่ามีแมลงเช่น มวนวน มวนกรรเชียงหรือตัวอ่อนแมลงปอ ควรกำจัดโดยใช้ดิพเทอร์เร็กซ์ 0.25กรัม / น้ำ 1 ลบ.ม หรือ กากชา 10 -15 กก./ไร่ สาดให้ทั่วบ่อทิ้งไว้ 2-3 วัน

กรณีที่บ่อน้ำขังไม่สามารถตากบ่อให้แห้งได้ ให้ฆ่าปลาที่เป็นศัตรูลูกปลาด้วยไซยาไนต์ 1.5 – 2 กรัม/น้ำ 1 ลบ.ม หรือกากชา 10 -15 กก./ไร่ ที่ระดับน้ำ 50 ซ.ม. แล้วทิ้งไว้  2-3 วันเพื่อให้ไซยาไนต์ และกากชาสบายตัว ควรกั้นอวนมุ้งเขียวรอบๆบ่อ เพื่อป้องกันศัตรูปลาอื่นๆ

การกำจัดศัตรูปลา

 1. แมลง , มวนวน , มวนกรรเชียง ตัวอ่อนแมลงปอ ใช้ดิพเทอร์เร็กซ์ 0.25 กรัม/น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร กากชา 10 -15 กิโลกรัม 10 -15 กิโลกรัม/ไร่ สาดทั่วบ่อแล้วทิ้งวั้ 2-23 วัน
 2. ปลาต่างๆ
 • ไซยาไนต์ 1.5 -2 กรัม/น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร
 • กากชา 10 -15 กิโลกรัม / ไร่ ที่ระดับน้ำ 50 เซนติเมตร
 • โล่ติ้น 16 กิโลกรัม /ไร่ ที่ระดับน้ำลึก 4 เมตร ทิ้งไว้อย่างน้อย 7 วัน จึงปล่อยปลาได้